Obchodné právo

Obchodné právo je súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov (obchodné zaväzkové vzťahy, vzťahy súvisiace s podnikaním) a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti.

Advokátska kancelária Bratislava- Kompletné právne služby v oblasti občianskeho, rodinného, pozemkového a obchodného práva. Obhajoba v trestných veciach.
Advokátska kancelária Bratislava - Právne služby v odbore obchodné, občianske, rodinné, pracovné a správne právo.
Špecializujeme sa na poskytovanie poradenstva v rámci akvizícií, fúzií a zahraničných investícií. Popri obchodnom a občianskom práve sa venujeme aj konkurznému, daňovému a pracovnému právu. Kooperujeme s advokátskymi kanceláriami v SR aj v zahraničí.
Advokátska kancelária Tholtová poskytujúca právne poradenstvo, vyhotovovanie zmlúv a listín a zastupovanie pred súdom v oblasti občianskeho, obchodného , rodinného a pozemkového práva. Obhajoba v trestnom konaní. Právne služby poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.
Advokati Bratislava - Verejný ochranca práv, chránenie základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy.
Poskytovanie kompletného právneho servisu vo všetkých oblastiach právneho poriadku.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti súkromného i verejného práva a obchodného práva.

Obchodné právo pre podnikateľov na Slovensku

 • kompletné založenie a registrácia obchodných spoločností
 • všeobecné poradenstvo týkajúce sa obchodnej činnosti
 • príprava a vedenie valného zhromaždenia, príprava podkladov pre rozhodnutia akcionárov
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • mandátne zmluvy s konateľmi a členmi štatutárneho orgánu spoločnosti
 • plnenie každoročných zákonných povinností voči obchodnému registru
 • zmena právnej formy, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností
 • zrušenie spoločností
 • obchodné zmluvy, zmluvy s dodávateľmi, partnermi a klientmi (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, a iné)
 • zmluvy uzatvárané spoločnosťami v jednej skupine
 • právne zastupovanie pred slovenskými súdmi a správnymi orgánmiv
 • nepomenované zmluvné tipy
 • vedenie každodennej právnej agendy
 • mimosúdne riešenie obchodných sporov
 • zastupovanie vo všetkých druhoch súdnych konaní vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov
 • vymáhanie splatných pohľadávok v mimosúdnom, súdnom, exekučnom konaní, zápočty a postúpenia pohľadávok
 • spisovanie návrhov podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, prihlasovanie pohľadávok, incidenčné žaloby

Obchodné právo pre zahraničných podnikateľov

 • založenie právnickej osoby
 • nákup nehnuteľností, vypracovanie nájomných zmlúv pre podnikateľské priestory
 • zastupovanie klienta pred Slovenskou obchodnou komorou a slovenskými súdmi
 • konzultovanie zamýšľaných aktivít s príslušnými úradmi Slovenskej republiky