Občianske právo

Občianske právo je všeobecná časť súkromného práva. Upravuje právo vo vzťahu k občanovi (osobné a osobnostné práva), najmä vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle.

Advokátska kancelária Tholtová poskytujúca právne poradenstvo, vyhotovovanie zmlúv a listín a zastupovanie pred súdom v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pozemkového práva. Obhajoba v trestnom konaní. Právne služby poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.
Kompletné právne služby v oblasti občianskeho, rodinného, pozemkového a obchodného práva. Obhajoba v trestných veciach.
Právne služby v odbore obchodné, občianske, rodinné, pracovné a správne právo.
Právne poradenstvo, rodinné, obchodné, trestné, pracovné. Prevod nehnuteľností, dedičské konanie, exekučné konanie, rozvod manželstva, zastupovanie v správnom konaní.
Advokatske kancelarie a advokati Bratislava - Kompletné právne služby a poradenstvo v oblastiach bčianskeho, trestného, rodinného a finančného práva. Zastupovanie v sporovom konaní.
Prevádzkovanie advokátskej kancelárie. Právna pomoc a poradenstvo. Obchodné, občianske, rodinné právo.
Zabezpečenie právneho servisu a poradenstva, Občianske, rodinné, obchodné právo.
Advokáti Bratislava - Právny servis v oblastiach občianskeho, obchodného, trestného práva v rámci celého územia SR a ČR.
Advokátske kancelárie Bratislava so zameraním na obchodné, občianske, rodinné, pozemkové a trestné právo. Právne poradenstvo a zastupovanie pred súdom.
Procesné občianske právo je právo, ktoré je upravené v občianskom súdnom poriadku. Upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov.

Občianske právo pre občanov

 • spisovanie, posudzovanie, úprava zmlúv a iných listín podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a iných občianskoprávnych predpisov
 • pozemkové právo
 • spisovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, návrhov na zápis do katastra nehnuteľností, listín v súvislosti so zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva, záložných zmlúv, vecných bremien
 • mimosúdne riešenie sporov
 • ochrana osobnosti
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku
 • spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní podľa (Exekučného poriadku)
 • všeobecným konzultáciám, právnemu poradenstvu a vypracovaniu analýzy právnych problémov klienta
 • zmluvnému právu – príprave zmlúv, ich prispôsobeniu podľa potrieb a požiadaviek klienta, vrátane zastupovania pri rokovaní o uzavretí zmluvy
 • zastupovaniu fyzických a právnických osôb na pojednávaniach pred súdom a štátnymi orgánmi
 • uplatneniu náhrady škody
 • mimosúdne vyrovnanie
 • príprave žalôb a iných podaní na súdoch