Pracovné právo

Pracovné právo upravuje základné vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v pracovnom procese. Tieto vzťahy upravuje zákonník práce.

Pracovné právo sa najčastejšie rozdeľuje na individuálne a kolektívne. Individuálne pracovné právo sa zaoberá najmä pracovným pomerom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri jeho založení a zániku. Kolektívne pracovné právo upravuje vzťahy medzi kolektívom zamestnancov a zamestnávateľom.

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva. Súčasťou našich právnych služieb je príprava manažérskych, pracovných a iných zmlúv upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, starostlivá príprava pracovných poriadkov a iných interných predpisov, posudzovanie vzniku, zmeny a ukončenia pracovnoprávnych pomerov, úprava vzťahov s odborovými organizáciami a zamestnaneckými radami, vypracovanie pracovných zmlúv dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce.

Advokátska kancelária (advokáti) Bratislava - Poskytujeme tiež poradenstvo pri nakladaní s osobnými údajmi zamestnancov a posudzovanie rôznych spôsobov odmeňovania zamestnancov. Rovnako zastupujeme zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch.

Hlavné zameranie poskytovaných služieb pre investorov

 • vypracovanie porovnávacej analýzy slovenského a európskeho pracovného práva
 • analýza prostredia slovenského pracovného práva
 • zapracovanie zákonov sociálneho zabezpečenia
 • vypracovanie vzoru pracovnej zmluvy za účelom zníženia nákladov zamestnávateľa

Pracovné právo pre podnikatelov

 • poradenstvo pri nakladaní s osobnými údajmi zamestnancov (pracovno-právne vzťahy)
 • vzorové pracovnoprávne zmluvy
 • vypracovanie pracovného poriadku a vnútorných smerníc
 • bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov (pracovno-právne vzťahy)
 • konzultácia a vypracovanie dokumentov smerujúcich ku ukončeniu pracovného pomeru,
 • outsourcing zamestnancov podľa slovenského práva
 • prideľovanie (presun) zamestnancov do zahraničia (slovenských zamestnancov do zahraničia, vysielanie z riadiacej spoločnosti v zahraniční na Slovensko)
 • zastupovanie v súdnych sporoch a pri mimosúdnom riešení sporov

Pracovné právo kolektívne

 • zastupovanie pri vyjednávaní so zástupcami zamestnancov
 • vypracovanie a analýza kolektívnych zmlúv
 • právne poradenstvo pri rokovaniach s odbormi a zástupcami zamestnancov

Pracovné právo pri zamestnávaní cudzincov

 • analýza povinností slovenských zamestnávateľov pri zamestnávaní osôb z EÚ a mimo EÚ
 • pomoc pri vybavovaní víza, pracovného povolenia, povolenia na pobyt alebo ohlasovania trvalého pobyty občana členského štátu EÚ
 • poradenstvo pre členov rodiny zamestnanca - cudzinca pracujúceho na Slovensku