Trestné právo

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Chráni spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním.

Trestné právo sa delí na Trestné právo hmotné - určuje, ktoré konanie je trestné a aké opatrenia možno použiť voči páchateľom trestných činov a Trestné právo procesné ktoré upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní pri zisťovaní a prejednávaní trestných činov a pri výkone rozhodnutí, ako aj práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa v trestnom konaní.

V oblasti trestného práva poskytujem komplexné služby týkajúce sa

  • vypracovanie trestných oznámení
  • poradenstvo v oblasti trestného práva
  • obhajobu a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku a Trestného zákona
  • analýzu problému
  • návrh riešenia
  • prípravu obhajoby
  • zabezpečenie dôkaznej sily pre obhajobu
  • prípravu obvineného na jednotlivé úkony
  • účasť na všetkých úkonoch trestného konania
  • vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov