Rodinné právo

Rodinné právo je súhrn súkromnoprávnych noriem, ktoré upravujú najmä vzťahy medzi manželmi (vznik a zánik manželstva), vzťahy medzi rodičmi a deťmi, medzi ostatnými príbuznými pripadne náhradnou rodinnou starostlivosťou.

Rodinné právo – zaoberá sa osob. vzťahmi medzi manželmi,rodičmi a deťmi, medzi ostatnými príbuznými
Rodinné právo upravuje osobné a stým súvisiace majetkové vzťahy medzi manželmi, medzi ročičmi a deťmi, medzi ostatnými príbuznými v priamom pokolení a vzťahu, ktoré nahrádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi.
Rodinné právo Je to samostatné právne odvetvie, kt. upravuje osobné a s nimi aj súvisiace majetkové vzťahy medzi manželmi,rodičmi a deťmi, príbuznými v priamom pokolení (predkovia, potomkovia), neplnoletými deťmi a ich opatrovníkmi, osvojencami a osvojiteľmi.
Rodinné práva sú zakotvené v Ústave SR, Zákone o rodine, Občianskom zákonníku.

V oblasti rodinného práva poskytujem komplexné služby týkajúce sa

  • vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom
  • zastupovanie v rozvodovom konaní
  • zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom, určenia otcovstva a iné) a vo všetkých iných konaniach podľa Zákona o rodine
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • zastupovanie v konaní o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • zabezpečovanie a spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd, ktoré nepotrebujú schválenie súdom
  • vymáhanie zaostalého výživného v rámci exekučného konania
  • právne poradenstvo v oblasti rodinného práva